(Sluiten)

Ik wil hier meer over weten

Vul hieronder je naam, e-mailadres en telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Ja, ik wil hier meer over weten!

Neem vrijblijvend en gratis contact met mij op.

Voorwaarden

1. Opdrachtnemer
Libero BV (KVK 67210317), hierna te noemen 'Libero Aankoop'. Opdrachtnemers binnen Libero Aankoop betreffen een aankoopmakelaar, bouwkundig ingenieur en taxateur.

2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand, doordat een door Libero Aankoop uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever (schriftelijk, per e-mail of anderszins) wordt bevestigd.

2.2 De werkzaamheden van Libero Aankoop worden gestart zodra opdrachtgever heeft besloten een bieding op de woning uit te gaan brengen. Alvorens opdrachtgever besluit opdracht te geven aan Libero Aankoop, dient deze op de hoogte te zijn van het aan te kopen object. Verkoper of diens makelaar heeft de plicht om opdrachtgever zo goed en zo volledig mogelijk te informeren. Onder deze informatie vallen ook (indien van toepassing) eigendomsbewijzen, funderingsrapporten, kadastrale berichten en uittreksels, omgevingsrapporten, splitsingsakten en -tekeningen, VVE-notulen en checklisten, mailwisselingen tussen betrokken partijen, brochures, lijsten met onroerende goederen en andere informatie die ter zake doen.

2.3 Libero Aankoop zal geen onderzoek starten naar publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beperkingen en gaat er dus vanuit dat de opdrachtgever zich voldoende heeft geïnformeerd voordat opdracht tot aankoop is gegeven.​ Met name zal Libero Aankoop niet informeren naar verbouwingsmogelijkheden in het kader van de aankoopopdracht. ​

2.4 In navolging van artikel 2.2 en 2.3 zal de koopakte juridisch worden gecontroleerd. Onze jurist zal de koopakte controleren op afwijkende bepalingen en kleine lettertjes. Aanvullende akten (bijvoorbeeld over erfdienstbaarheden) worden niet gecontroleerd.

2.5 De onderhandelingen, gevoerd door Libero Aankoop, hebben betrekking op alle onroerende zaken.

2.6 Libero Aankoop is niet bevoegd om advies te geven op het gebied van financiën of hypotheken. Enkel een AFM erkend adviseur mag dit doen.

3. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. Aangekochte woningen
Libero Aankoop behoudt zich het recht voor, om door ons aangekochte woningen te presenteren op onze website(s) met de daarbij behorende gegevens (vraagprijs, eindprijs en locatiegegevens), tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

5. Klachten
Libero Aankoop zal op alle mogelijke manieren klachten proberen te voorkomen. Maar mocht u desondanks een klacht hebben over onze makelaars of dienstverlening dan horen wij dat graag. Wij proberen dan samen met u tot een passende oplossing te komen. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Libero Aankoop.

U kunt uw klacht richten aan Libero Aankoop klachten@liberoaankoop.nl o.v.v. 'Klacht'. Uw klacht zal binnen veertien dagen na ontvangst van een reactie worden voorzien.

6. Aansprakelijkheid en privacy
6.1. Libero Aankoop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, gemaakt door ingeschakelde derden. Ingeschakelde experts zijn zelf verantwoordelijk voor fouten en/of nalatigheid, Libero Aankoop neemt deze schade niet over. Onder fout wordt verstaan: nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden of dergelijke fouten begaan bij de uitvoering van de overeenkomsten, welke fouten onder normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.

6.2. Indien Libero Aankoop aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Libero Aankoop wordt uitgekeerd. Hierbij is de totale aansprakelijkheid van Libero Aankoop voor de, door opdrachtgever geleden, schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij ontoerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan één maal het totaal bedongen honorarium voor het door Libero Aankoop verstrekte advies (inclusief omzetbelasting).

6.3. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

6.4. Libero Aankoop verstrekt (indien wenselijk) opdrachten aan externe experts (als bouwkundigen, taxateurs, notarissen) uit naam van de klant. Wanneer de expert een fout begaat, kan Libero Aankoop hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

6.5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte adresgegevens, zowel huidig woonadres als adres van (eventueel) aan te kopen woning. Tevens is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het (wettelijke verplichting) doorgeven van de correcte personalia & legitimatie aan de makelaars en notaris die betrokken zijn bij de aankoop van het vastgoed.

6.6. Indien een eenmaal gesloten koop geannuleerd moet worden, omdat opdrachtgever geen of onvoldoende geld kan krijgen, dient dit te gebeuren op de wijze zoals in de akte is omschreven. Let op: dit is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Uitgesloten is elke verantwoordelijk voor het annuleren en/of voor het uitvoeren van de handelingen die daarvoor nodig zijn volgens de akte.

6.7. Indien de woning niet of niet tijdig geleverd wordt door de verkopers zullen wij je adviseren over de te volgen stappen. Juridisch gezien dien jij als koper een mogelijke ingebrekestellingen zelf te initiëren.

6.8. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij vinden uw privacy erg belangrijk. We gaan daarom ook erg zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Het is mogelijk dat telefonische gesprekken worden opgenomen. 

7. Tarief

7.1 Libero Aankoop hanteert een tarief van € 2.000,- inclusief BTW. De dossierkosten van € 350,- betaal je vooraf. Zodra wij een huis voor je hebben aangekocht, betaal je het overige bedrag. Voor dit tarief krijg je onbeperkte biedingen, controle van de koopakte, advies over de bouwkundige keuring, hulp bij het vinden van een taxateur en notaris en een soepele afronding van je woningaankoop. Een eventuele bouwkundige keuring, taxateur en notaris zitten niet bij het tarief inbegrepen. 

7.2 Libero Aankoop hanteert een bonus van 10% indien onder de vraagprijs wordt aangekocht. Voorbeeld: als wij € 1.000,- onder de vraagprijs aankopen, betaal je ons € 100,- bonus. Deze bonus geldt alleen als onder de vraagprijs wordt aangekocht en in geen enkel ander geval. De bonus dient achteraf te worden voldaan. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen. 

7.3. Indien het Libero Aankoop na 10 biedingen niet is gelukt een woning aan te kopen en minimaal de vraagprijs is geboden, kan de opdracht worden teruggenomen met een teruggave van 50% van de courtage. Indien de opdracht wordt teruggenomen voordat er 10 biedingen zijn gedaan en Libero Aankoop geen nieuwe opdracht krijgt, is de volledige courtage verschuldigd. 

7.4. Indien de koopprijs gedurende het traject tot stand komt, anders dan als direct gevolg van onze onderhandelingen, is courtage verschuldigd als ware de koopprijs wel tot stand gekomen als direct gevolg van onze onderhandelingen. 

7.5. Libero Aankoop is geen webwinkel en verkoopt ook niet op afstand. Doordat De Wet koop op afstand niet van toepassing is, heb je dus ook geen bedenktijd. Nadat je je akkoord geeft dat wij kunnen beginnen met de aankoopscan (onderhandelingen eerste fase) geef je impliciet dus ook aan dat je afziet van de bedenktijd.

8. Betaling
8.1. De betaling vindt direct na het akkoord op deze voorwaarden plaats. De betalingstermijn is dertig dagen na factuurdatum.

8.2. Indien de opdrachtgever opdracht geeft, maar de beoogd nieuwe eigenaar betreft een ander rechtspersoon (familie, kennis etc.) is opdrachtgever primair verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor betaling.

8.3 Indien de opdrachtgever de koop annuleert, brengt Libero Aankoop €250,- annuleringskosten in rekening.